Vragen

Een geliefde sterft, wat gaat er door mijn hoofd?
Wat indien iemand sterft?

Als jouw dierbare thuis overlijdt, dan moet in eerste instantie de (huis)arts verwittigd worden om het overlijden vast te stellen en de nodige documenten in te vullen.
Ook de naaste familieleden worden best gecontacteerd met de vraag of zij thuis nog wensen afscheid te nemen.

Wanneer de dokter is langsgeweest en de nodige familie op de hoogte werd gebracht, kunnen wij het nodige doen om jouw dierbare over te brengen

naar ons uitvaartcentrum (in Poperinge of Kemmel).
Indien mogelijk, mag op dat moment ook al de gewenste kledij met ons worden meegegeven.

Als jouw dierbare in het woonzorgcentrum of in het ziekenhuis overlijdt, dan wordt de dokter door hen verwittigd.

Ook wij worden meestal door de instantie zelf op de hoogte gebracht en spreken met hen af wanneer we de overledene mogen overbrengen.

 

Nadien zal de uitvaart moeten geregeld worden.

Dit kan bij ons in het uitvaartcentrum gebeuren of bij je thuis.

 

 

Hoe lang blijft een graf bewaard?

Hoe lang een graf blijft bewaard, hangt af van gemeente tot gemeente.

Het vroegere ‘eeuwigdurende recht’ bestaat niet meer.

Een concessie is nu veelal 30 of 50 jaar, de tijdsduur is afhankelijk van de gemeente.

Wenst de familie een concessie, dan zullen wij dat voor u regelen.

Indien er geen concessie wordt genomen, dan is er wettelijke bepaald dat het graf minstens 10 jaar moet blijven.

U kunt steeds bij ons of bij de burgerlijke stand van de gemeente terecht voor meer inlichtingen.

Moet ik worden begraven op de begraafplaats waar ik woonachtig ben?

Meestal wordt de overledene begraven op de begraafplaats van de gemeente/stad waar hij woonachtig is, maar soms gebeurt het ook dat iemand wenst begraven te worden op een andere begraafplaats. Dit kan om verschillende redenen zijn, bv. iemand wenst bijgezet te worden bij zijn ouders of de overledene heeft jaren gewoond in stad A, maar is onlangs verhuisd naar stad B. Wanneer hij komt te sterven, wenst hij toch in stad A begraven te worden.

 

Meestal is het mogelijk een concessie te nemen in een andere gemeente/stad, maar dan kan een hoger tarief aangerekend worden of de overledene moet een aantal jaren in die gemeente/stad gewoond hebben of in sommige gemeentes/steden moet de burgemeester zijn toestemming geven

Dit is bij iedere gemeente/stad anders.

 

 

 

Normaal wordt de overledene begraven op de begraafplaats van de gemeente waar hij woonachtig was.

Meestal is het wel mogelijk een concessie te nemen in een andere gemeente, maar dan kan een hoger tarief aangerekend worden of moet de overledene een aantal jaren in die gemeente gewoond hebben. 

Dit is bij iedere gemeente anders en is meestal vastgelegd bij gemeentewet.

Wat is een columbarium?

Het columbarium of de urnengalerij is een muur met nissen op de begraafplaats, waarin de urne met de as van de overledene kan worden bijgezet.

 

Wat is een urnenveld?

Het urnenveld is een plaats op het kerkhof waar enkel urnen begraven worden.

De urne wordt er begraven volgens de reglementering van de gemeente.

Een klein grafmonumentje kan hier geplaatst worden, meestal is dit ook gereglementeerd door de gemeente.

Kan de as van de overledene op gelijk welke plaats worden uitgestrooid?

 

De as wordt in principe uitgestrooid op de strooiweide van het kerkhof.

De as uitstrooien op een andere plaats dan de strooiweide kan, maar dan wel onder bepaalde omstandigheden:

 

 • De plaats mag geen openbaar domein zijn.
 • De plaats moet eigendom zijn van de familie. Indien het geen eigendom is, moet de familie schriftelijk bewijs hebben van de eigenaar.
 • De overlevende echtgeno(o)t(e) ofwel diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde en alle nog in leven zijnde bloedverwanten in 1ste graad van de overledene moeten hiermee schriftelijk akkoord gaan. 

 

De as kan ook verstrooid worden op zee door een erkende rederij.

Mag ik de urne zelf thuis bewaren?

Dit is mogelijk indien de overledene hieromtrent zelf schriftelijke toestemming gegeven heeft. 

Indien er geen schriftelijke toestemming is van de overledene, dan kan dit alsnog op voorwaarde dat de overlevende echtgeno(o)t(e) ofwel diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde en alle nog in leven zijnde bloedverwanten in 1ste graad van de overledene schriftelijk akkoord gaan hiermee. 

 

Een symbolische hoeveelheid as kan door alle familieleden t.e.m. de 2de graad aangevraagd worden.

Op eenvoudig schriftelijk verzoek worden deze symbolische hoeveelheden afgegeven door het crematorium.

Stilstaan bij de dood
Hoe moet een testament er uit zien?

Een testament is in de allereerste plaats strikt persoonlijk

Man en vrouw kunnen bijvoorbeeld geen gezamenlijk testament maken. 

Als we het over ‘testament’ hebben, denken we automatisch aan het vodje papier, met daarop in potlood de laatste wilsbeschikking van de overledene, dat het leven van de erfgenamen drastisch verandert.

 

Eigenhandig testament

Dit is een rechtsgeldig document wanneer

 • het gedateerd is
 • het ondertekend is
 • vermeld staat waar het is opgemaakt
 • het eigenhandig geschreven is

Voor een eigenhandig testament zijn geen getuigen nodig. 

Om er zeker van te zijn dat het document niet verloren gaat, geef je het best in bewaring bij de notaris. 

De notaris stelt een akte op die bij het testament gevoegd wordt. 

Aan je familie en vrienden kun je laten weten bij welke notaris het document in bewaring is. 

 

Openbaar testament

Dit testament wordt opgesteld met behulp van de notaris

Je schrijft vooraf op wat er in je testament moet komen. 

Je dicteert de tekst aan de notaris, die hem eigenhandig opschrijft.    

Hierbij zijn twee getuigen nodig. 

De notaris leest vervolgens het testament voor en wordt nadien door iedereen ondertekend.

 

Meer info is te vinden op www.notaris.be (succesieplanning)

Wat indien ik thuis wens te sterven?

De laatste jaren werd de palliatieve zorg gelukkig sterk uitgebouwd. Pijnbestrijding, zorg voor het comfort van de zieke (speciale hulpmiddelen) en psychologische begeleiding zorgen ervoor dat de zieke in zijn eigen omgeving afscheid kan nemen van zijn geliefden en dat de persoon in kwestie, samen met de naaste familie, de laatste momenten in alle rust kunnen beleven.

 

 

De verzorging van een terminaal zieke is een zware taak.

Wie hiervoor instaat, ongeacht of hij een familielid is of niet, kan palliatief verlof aanvragen.

Meer informatie hierover kunt u aanvragen bij uw werkgever of bij uw ziekenfonds.

 

De meeste ziekenfondsen, diensten voor thuisverpleging en OCMW's beschikken tegenwoordig over goed georganiseerde diensten voor palliatieve zorg.

Zij kunnen u bijstaan met verpleegkundige zorgen, speciale hulpmiddelen (ziekenhuisbed, matras..) en psychologische hulp.

In vele gevallen hebben zij ook een oppasdienst of kunnen u doorverwijzen naar een oppasdienst, die de zware taak van de inwonende familieleden kan verlichten.

Waar moet ik aan denken?
Welke instanties moet ik verwittigen?

In de ontreddering die volgt op een overlijden, mogen we toch niet vergeten de nodige instanties tijdig op de hoogte te brengen.

We geven hier een kort overzicht:

 • De werkgever of uitkeringsinstanties.
 • De bank(en) en/of het postkantoor waar de overledene een rekening had.
 • Het ziekenfonds. Dit kan door een uittreksel van de overlijdensakte over te maken aan het ziekenfonds.
 • De verzekeringsmaatschappij. Ook aan de verzekeringsmaatschappij moet u een kopie bezorgen van de overlijdensakte. Controleer met uw makelaar alle verzekeringen die de overledene had afgesloten: levensverzekering, autoverzekering, brandpolis...
 • Nutsbedrijven: gas, water, elektriciteit, telefoon, kabelmaatschappij
 • De verhuurder of huisvestingsmaatschappij.
 • Kinderbijslagfonds indien er kinderen zijn waarvoor er nog kindergeld ontvangen wordt.
  Meer info op:
  https://www.parentia.be/nl-VL/wezentoeslag
  https://www.vlaanderen.be/wezentoeslag-groeipakket
 • Vakbond
 • Indien er een pensioen uitbetaald wordt door een buitenlandse instelling, dan moet die buitenlandse pensioeninstelling verwittigd worden d.m.v. een internationaal uittreksel van de overlijdensakte. 

  Op de site https://www.sfpd.fgov.be/nl/overlijden is er heel wat nuttige info te vinden rond (buitenlandse) pensioenen 

 • Was de overledene werkzaam als zelfstandige, dan mogen de nabestaanden niet vergeten de dienst belastingen, de BTW-administratie en de handelsrechtbank op de hoogte te brengen, dit kan het best gebeuren via de boekhouder.
 • De FOD Financiën op het moment van de belastingaangifte.
  De site https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/overlijden/belastingaangifte#q1 kan hierbij helpen.
 • Aangifte van successie, info te verkrijgen bij de notaris, sommige banken geven hierrond ook uitleg en kunnen u verder op weg helpen.
Hoeveel dagen verlof kan ik krijgen bij het overlijden van een aanverwant?
Echtgenoten

Je krijgt voor het overlijden van je echtgeno(o)t(e): 10 werkdagen, waarvan drie werkdagen te nemen in de periode die start op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis en zeven werkdagen vrij te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden. Er kan van beide perioden waarin deze werkdagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op je vraag mits een akkoord van je werkgever. 

 

Kinderen 

Je krijgt:

 • voor het overlijden van je natuurlijk kind of je adoptiekind of dat van je echtgeno(o)t(e): 10 werkdagen, waarvan drie werkdagen te nemen in de periode die start op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis en zeven werkdagen vrij te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden. Er kan van beide perioden waarin deze werkdagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op je vraag mits een akkoord van je werkgever.
 • voor het overlijden van je pleegkind of dat van je echtgeno(o)t(e) in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden: 1 werkdag  
 • voor het overlijden van je pleegkind in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden of in het verleden of dat van je echtgeno(o)t(e): 10 werkdagen, waarvan drie werkdagen te nemen in de periode die start op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis en zeven werkdagen vrij te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden. Er kan van de beide perioden waarin deze werkdagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op je vraag mits een akkoord van je werkgever. 

 

Ouders 

Je krijgt

 • voor het overlijden van je vader, je moeder, je schoonvader, je stiefvader, je schoonmoeder, je stiefmoeder, je schoondochter, je schoonzoon of deze van diens echtgeno(o)t(e): 4 werkdagen waarvan drie werkdagen te nemen in de periode die start op de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis en één werkdag vrij te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden. Er kan van de beide perioden waarin deze werkdagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op je vraag mits een akkoord van de werkgever. 
 • voor het overlijden je pleegvader of je pleegmoeder in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden: 4 werkdagen waarvan drie werkdagen te nemen in de periode die start op de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis en één werk dag vrij te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden. Er kan van de beide perioden waarin deze werkdagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op je vraag mits een akkoord van de werkgever. 
 • voor het overlijden van een bloed- of aanverwant met wie je onder hetzelfde dak woont in om het even welke graad van jou of van je echtgeno(o)t(e): 2 werkdagen
 • voor het overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede of derde graad van jou of van je echtgeno(o)t(e) met wie je niet onder hetzelfde dak woont: 1 werkdag 

 

Bron + meer info: https://fedweb.belgium.be/nl/verlof_afwezigheid_en_werktijd/omstandigheidsverlof#overlijden

Wat is wettelijk verplicht bij een overlijden?

Het overlijden moeten worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het plaatshad.

Dit gebeurt door de begrafenisondernemer.

De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de overlijdensakte op.

De overledene kan pas worden begraven of gecremeerd nadat de ambtenaar daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Volgende documenten hebben wij daarvoor nodig:

 • De identiteitskaart en het trouwboekje van de overledene
 • Een getuigschrift van de dokter die het overlijden heeft vastgesteld
 • In geval van crematie: schriftelijke aanvraag
 • Rijbewijs van de overledene
Welke financiële instellingen moet ik contacteren?

De bank en/of het postkantoor waar de overledene een rekening had, moet zo snel mogelijk van het overlijden op de hoogte worden gebracht.

De rekening van de overledene wordt tijdelijk geblokkeerd.

De bankinstelling zal u verder helpen en informeren zodat het nodige kan gedaan worden om de rekening te deblokkeren, alsook geven zij de nodige informatie over de rekening met leefgeld en welke kosten/domiciliëringen blijven betaald worden.

 

Belangrijk om weten is dat de financiële instelling wél de rekeningen kan betalen die verband houden met de begrafenis met de middelen die geblokkeerd zijn.

Bespreek met uw financiële instelling ook de nog lopende leningen en kredieten en controleer of ze werden gewaarborgd door een schuldsaldoverzekering.

Hoe moet ik een plechtigheid organiseren?

Ook voor de organisatie van de plechtigheid zullen wij u bijstaan met raad en daad.

Kies je voor een kerkdienst, dan helpt de pastoor van de parochie bij het organiseren van de viering.

Kies je voor een dienst in de aula, dan bekijken we samen wat allemaal mogelijk is.

Een dienst in de aula kan zeer uniek worden met persoonlijke teksten, mooie muziek en prachtige foto's.

naar boven

Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als u verder surft op deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.