Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

U bezoekt een website van Uitvaartzorg Demuys BV, gevestigd te Duinkerkestraat 143, 8970 Poperinge (België) en ingeschreven onder nummer BE 0450.595.781.

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

 

Inhoud

Uitvaartzorg Demuys BV brengt u via deze website op de hoogte van onze organisatie en de producten en diensten die we aanbieden.

Uitvaartzorg Demuys BV behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. Uitvaartzorg Demuys BV garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde.

 

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel Uitvaartzorg Demuys BV zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat Uitvaartzorg Demuys BV de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. Uitvaartzorg Demuys BV heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. Uitvaartzorg Demuys BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies.

 

Intellectuele eigendom

De website en de onderdelen ervan (tekst, logo's, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto's, video's, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Uitvaartzorg Demuys BV verbiedt u om op eender welke manier enige van deze onderdelen, gedeeltelijk of in een gewijzigde vorm, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, bekend te maken, te verwijderen, aan te passen enz. zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitvaartzorg Demuys BV.

 

Gegevensprivacy

 Raadpleeg onze privacyverklaring. 

 

Aansprakelijkheid

Uitvaartzorg Demuys BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst enz.). Uitvaartzorg Demuys BV kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

 

Toepasselijk recht

Deze website is onderhevig aan het Belgische recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper.

 

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en goederen aangeboden door Demuys BV.

1.2. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk werden overeengekomen.

 

Artikel 2. Termijnen en overmacht

2.1. De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen gelden ten indicatieve titel.

2.2. Wanneer Demuys BV wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert om te leveren, heeft Demuys BV het recht om de bestelling te annuleren.

 

Artikel 3. Betalingsmodaliteiten

3.1. Alle facturen zijn te betalen via overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

3.2. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de factuurdatum, behoudens andersluidende vermelding op de factuur.

3.3. Online verkopen: Bij verkopen via onze website is de prijs steeds op het ogenblik van de bestelling te betalen. Verkopen via onze website kunnen op elk ogenblik door Demuys BV worden geannuleerd indien de prijs niet op het ogenblik van de bestelling werd betaald.

3.4. Bij gebrek aan volledige betaling binnen de voorziene termijn wordt het openstaand bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrest gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

3.5. Bovendien zal bij laattijdige en/of onvolledige betaling van de factuur binnen de acht kalenderdagen na een mondelinge en/of schriftelijke aanmaning, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn t.b.v. 20% van het openstaand bedrag, met een minimum van 25,00 euro.

3.6. De laattijdige en/of onvolledige betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee.

3.7. Bij laattijdige en/of onvolledige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt Demuys BV zich het recht voor verdere leveringen te annuleren.

3.8. Tot de klant volledig en definitief heeft betaald, behoudt Demuys BV het volledige eigendomsrecht op de goederen. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant.

3.9 Elk feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant heeft tot gevolg dat alle facturen onmiddellijk opeisbaar worden.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. Alle klachten m.b.t. goederen, diensten en facturen moeten binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven worden overgemaakt. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk. Zichtbare gebreken zijn echter gedekt vanaf de inbezitname door de klant.

4.2. Demuys BV is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde goederen of voor indirecte schade.

4.3. De aansprakelijkheid van Demuys BV is beperkt tot gevallen van opzet of grove fout.

4.4. De aansprakelijkheid van Demuys BV is ten allen tijde beperkt tot de prijs van het niet-conforme gedeelte van de geleverde goederen of diensten.

 

Artikel 5. Geschillen

5.1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten met Demuys BV. Eventuele betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Ieper.

naar boven

Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als u verder surft op deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.