Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en goederen aangeboden door Uitvaartzorg Demuys BV.

1.2. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk werden overeengekomen.

Artikel 2. Termijnen en overmacht

2.1. De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen gelden ten indicatieve titel.

2.2. Wanneer Uitvaartzorg Demuys BV wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert om te leveren, heeft Uitvaartzorg Demuys BV het recht om de bestelling te annuleren.

Artikel 3. Betalingsmodaliteiten

3.1. Alle facturen zijn te betalen via overschrijving op één van de rekeningnummers vermeld op de factuur.

3.2. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de factuurdatum, behoudens andersluidende vermelding op de factuur.

3.3. Online verkopen: Bij verkopen via onze website is de prijs steeds op het ogenblik van de bestelling te betalen. Verkopen via onze website kunnen op elk ogenblik door Uitvaartzorg Demuys BV worden geannuleerd indien de prijs niet op het ogenblik van de bestelling werd betaald.

3.4. Bij laattijdige betalingen wordt een kosteloze aanmaning gestuurd. Indien de schuld niet of niet volledig wordt betaald binnen een termijn van 14 kalenderdagen (ingaand op de derde werkdag na verzending van de aanmaning of, in geval van elektronische verzending, op de eerste werkdag na de verzending), worden volgende bedragen in rekening gebracht:

  • Verwijlinteresten, te rekenen vanaf de dag na de verzending van de aanmaning, tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
    en
  • Een forfaitaire vergoeding ten belope van: a) € 20,00 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150,00 is; b) € 30,00 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500,00 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500,00 is; c) € 65,00 vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,00 met een maximum van € 2.000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger dan € 500,00 is.

3.5. De laattijdige en/of onvolledige betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee.

3.6. Bij laattijdige en/of onvolledige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt Uitvaartzorg Demuys BV zich het recht voor verdere leveringen te annuleren.

3.7. Tot de klant volledig en definitief heeft betaald, behoudt Uitvaartzorg Demuys BV het volledige eigendomsrecht op de goederen. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant.

3.8. Elk feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant heeft tot gevolg dat alle facturen onmiddellijk opeisbaar worden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. Alle klachten m.b.t. goederen, diensten en facturen moeten binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven worden overgemaakt. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk. Zichtbare gebreken zijn echter gedekt vanaf de inbezitname door de klant.

4.2. Uitvaartzorg Demuys BV is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde goederen of voor indirecte schade.

4.3. De aansprakelijkheid van Uitvaartzorg Demuys BV is beperkt tot gevallen van opzet of grove fout.

4.4. De aansprakelijkheid van Uitvaartzorg Demuys BV is ten allen tijde beperkt tot de prijs van het niet-conforme gedeelte van de geleverde goederen of diensten. 

Artikel 5. Geschillen

5.1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten met Uitvaartzorg Demuys BV. Eventuele betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Ieper.

naar boven

Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als u verder surft op deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.